ของหวาน Dessert

36. Khaw Nhiau Ma Muang – Riso colloso con mango.
Sticky Rice with mango.
37. Ice Cream Kha Ti – Gelato al latte di cocco.
Coconut milk ice cream.